Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese LUGEREX s.r.o., Komenského 2890/113, 069 01  Snina, tel.: 0905359390, e-mail: obchod@lugerex.sk.

Tovar na vrátenie zaseilajte na adresy:

  1. SCRIGNO stavebné puzdra, DSV Solutions s.r.o., Logistická 105, 273 51 PAVLOV, Česká republika, Petra.vinsova@cz.dsv.com, Tel: +420 235 035 202 
  2. JAP stavebné puzdra, J.A.P. Slovakia, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01  Bratislava, Mobil: 0915 390 209, Mail: obchod@jap.sk

  3. IGM produkty doručené na minipalete a palete: IGM nástroje a stroje s.r.o., Ke Kopanině 560, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika,Tel. 02/208 390 30, Mail: predaj@igm.sk 

  4. Všetky ostatné produkty odosielané priamo zo spoločnosti LUGEREX s.r.o., posielajte na túto adresu: LUGEREX s.r.o., Komenského 2890/113, 069 01  Snina, tel.: 0905359390, e-mail: obchod@lugerex.sk.

 

Tovar vyrábaný na objednávku sa vrátiť nedá!!!


Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý najdete nižšie.
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na náš e-mail: obchod@lugerex.sk.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
a) spôsob vrátenia tovaru
– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu. [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili
určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;


b) úhrade nákladov na vrátenie tovaru
– „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške poštovného ale najviac však 89 EUR znášate Vy“;


c) zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „ Zodpovedáte za
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“ Poškodený tovar Vám bude vrátený bez nároku na vrátenie platby.


 
5. „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.
 
 
Formulár na odstúpenie od zmluvy

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Súhlasím